Algemene voorwaarden Voice Art

Deelname

 • Voice Art bevestigd afspraken aan de cursist/deelnemer per e-mail of whatsapp. De cursist/deelnemer gaat hierbij een overeenkomst aan met Voice Art voor de duur van het lesblok, de cursus of workshop, coaching-sessie of retraite en gaat hierbij akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Verhindering

 • Kan de cursist/deelnemer  niet naar een ingeplande les komen, dan moet de cursist/deelnemer zich minimaal 24 uur voorafgaand aan de les telefonisch afmelden bij de docent. Bij afmelding korter dan 24 uur voor aanvang brengt Voice Art de kosten van de les in rekening.
 • Een gemiste individuele les kan (bij afmelding voor 24 uur) worden ingehaald binnen een week vanaf het betreffende lesmoment. De cursist/deelnemer moet hierover zelf contact opnemen met de docent.
 • Is de docent verhinderd door ziekte, dan wordt de les op een later tijdstip ingehaald.

 

Tarieven en betaling

 • De tarieven voor de verschillende lessen, cursussen en workshops worden vermeld op de website. Voice Art kan de tarieven voor lesgeld aanpassen aan het begin van een nieuw kalenderjaar.
 • Het lesgeld moet voor aanvang van de lessen worden voldaan, contant bij aanvang van de eerste les of via een betaalverzoek (tikkie)
 • Bij niet-tijdige betaling worden de ingeplande lessen opgeschort totdat het lesgeld is voldaan.
 • Mocht de deelnemer de betalingsverplichting niet nakomen, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De incassokosten worden vermeerderd met rente over de openstaande periode. Achterstallig lesgeld wordt belast met € 25,- administratiekosten. Administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente worden doorberekend aan de deelnemer.

 

Opzeggen en beëindigen

 • De overeenkomst voor een lesblok, cursus of workshop kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij er sprake is van een dringende reden zoals langdurige ziekte of plotselinge verhuizing.
 • In een dergelijke situatie kan de deelnemer uitsluitend schriftelijk en met opgave van redenen aan Voice Art verzoeken om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. Voice Art besluit of zij de reden voor opzegging accepteert en stelt de deelnemer daarvan binnen 2 weken op de hoogte.
 • Het voortijdig beëindigen van de overeenkomst ontheft de cursist niet van de betalingsverplichting van het lesgeld en er wordt geen restitutie verleend.

 

Beeldmateriaal

De deelnemer geeft aan Voice Art toestemming om beeldmateriaal waarop de deelnemer  voorkomt, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

 

Wijzigingen in de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Bij wijzigingen zal Voice Art de deelnemer hiervan tijdig schriftelijk (per e-mail) op de hoogte stellen. Voice Art behoudt zich het recht voor om af te wijken van de reeds eerder verstrekte informatie.

 

Aansprakelijkheid en recht

Voice Art kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer. Het betreden van de leslocatie is op eigen risico. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemers en Voice Art is het Nederlands recht van toepassing.